Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro kurzy šití on-line, ebooky a produkty

INFORMACE O KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM

Kupujícím se pro použítí těchto všeobecných obchodních podmínek myslí zákazník- tedy osoba nakupující, fyzická,nebo právnická.

Prodávající je v tomto případě Dana Baslová, se sídlem Za Zelenou liškou 544/11,  Praha 4 Krč, Česká republika, tel.+420 606830309, IČO: 41122291, DIČ: CZ6962220166, pod obchodní značkou Daniela-Concept Design, tato je výhradním distributorem a prodejcem elektronických i fyzických produktů dostupných na webech : https://kurzysiti-online.cz a http://www.daniely-daniela.cz

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává, včetně jejich obsahu, fotek, podléhají ochraně autorských práv a jsou chráněny ochranou známkou. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

OBJEDNÁKA A NÁKUP
Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na14 kalendářních dnů od objednání.

STORNO POPLATKY SEMINÁŘE, KURZY

Zrušení semináře, kurzu 14 dní před kurzem: -60% z ceny 

Zrušení semináře, kurzu 7 dní před kurzem:-80% z ceny

Zrušení semináře, kurzu 1 den před kurzem, v den kurzu: -100% z ceny

PLATBY
 Cenu zboží zaplatí kupující  bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího:

a to na základě vyplnění objednávkového formuláře.

U produktů zasílaných přes zásilkovnu, je možné platit objednávku dobírkou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení  obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7-i dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží bude dodáno až po jejím uhrazení.

   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Elektronický produkt ( přístupová hesla na zakoupený on-line kurz  šití, ebook)bude kupujícímu doručen po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu( pokud sejedná o klasické hmotné produkty, prodávané v tomto internetovém obchodě, www.kurzysiti-online.cz). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy daniela.2212@seznam.cz .Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: Dana Baslová, Za Zelenou liškou 544/11, Praha 4 krč 14000,

Adresa elektronické pošty: daniela.2212@seznam.cz

 tel. +420 606830309